doradztwo-sl

1. Badamy rynek i produkty

Nasz partner realizuje projekty badawcze zarówno w ramach projektów UE, jak i na rzecz firm, ich marek i produktów. Prowadzi badania produktowe i konsumenckie, będące nowoczesnymi narzędziami osiągania sukcesu na rynku. Specjalizuje się w ewaluacjach projektów, programów i polityk rozwojowych.

2. Doradztwo Gospodarcze

Oprócz pomocy w bieżących aspektach związanych z prowadzeniem księgowości, świadczymy usługi doradcze wspomagające zarządzanie firmą.

 • opracowywanie biznesplanów, analiz i ekspertyz dla przedsięwzięć biznesowych,
 • doradztwo europejskie związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł dofinansowania,
 • reprezentację we wszystkich organach administracji publicznej (ZUS, US, Sądy, Urzędy),
 • porównanie oferty banków komercyjnych oraz pomoc w doborze najbardziej optymalnej oferty
 • prowadzenia rachunku, uzyskania kredytu, leasingu, factoringu wraz z możliwością złożenia wniosku o w/w produkty bez konieczności wizyty w placówce bankowej,
 • prowadzenie działań windykacyjnych (korespondencja listowna, kontakt telefoniczny, wizyta terenowa u dłużnika) oraz pomoc w sporządzeniu wezwania do zapłaty.Specjalizujemy się w prawie handlowym, w szczególności w rejestracji:
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych.

Oferujemy również kompleksowe przeprowadzenie Klienta przez proces rejestracji:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki jawnej osób fizycznych,
 • spółki partnerskiej.

3. Doradztwo podatkowe

Zakres specjalizacji:

 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społeczne
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Pozostałe podatki

Zakres doradztwa podatkowego obejmuje:

 • Obsługa kontroli podatkowych / skarbowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
 • Opracowywanie oraz wdrażanie procedur podatkowych mających na celu zabezpieczenie ryzyka podatkowego
 • Zarządzanie procesami podatkowo-księgowymi w firmie
 • Przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • Przygotowywanie opinii podatkowych
 • Bieżące doradztwo podatkowe w formie tzw. hotline-u podatkowego
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, polityki cen transferowych oraz analiz
 • porównawczych (benchmarkingowych)
 • Planowanie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa
 • Wykonywanie audytów podatkowych

4. Doradztwo prawne

Zakres doradztwa prawnego obejmuje:

 • doradztwo prawne
 • reprezentację przed sądami oraz organami administracji
 • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów
 • udział w posiedzeniach organów spółek
 • windykacje należności
 • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy
 • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowychOferujemy obsługę prawną dla całej
 • działalnością Klienta lub pomoc prawną tylko dla wybranej dziedziny działalności np. windykację należności.

5. Dotacje

Pozyskujemy dotacje

Pomagamy w zdobywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację Twoich celów. Nasi partnerzy są blisko Ciebie przez cały proces pozyskiwania dotacji oraz realizacji projektu. Wybierają najkorzystniejsze źródło finansowania, kompletują dokumentację i przygotowują wniosek. W trakcie trwania projektu pilnują formalności i dotrzymują terminów.

6. Zakładanie spółek i DG

Zakładanie 1-os. działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prawną prowadzenia działalności. Rejestracji firmy można dokonać bezpłatnie w ciągu jednego dnia przez internet a dzięki naszemu wsparciu proces ten przebiegnie sprawnie ograniczając tym samym zaangażowanie po stronie klienta do niezbędnego minimum.

Czas realizacji: 1 dzień

Kliencie otrzymują:

 • Program do fakturowania za darmo
 • Doradztwo w zakresie wyboru PKD i formy opodatkowania
 • Bezpłatną rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej przy podpisaniu umowy na obsługę księgową

Zakładanie spółki z o.o.

Założenie spółki to proces, wymagający dopełnienia szeregu formalności, znajomości przepisów prawnych oraz doskonałej koordynacji, pozwalającej na rozpoczęcie działalności w optymalnym terminie. Przekazując go w ręce naszych specjalistów klienci otrzymują wszystkie dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności takie jak KRS, NIP, REGON w możliwie najkrótszym czasie, ok. 1 – 8 tygodni.

Kliencie otrzymują:

 • Bezpłatną rejestrację spółki z o.o. przy podpisaniu umowy na obsługę księgową
 • Dedykowaną księgową dzięki czemu komunikacja pomiędzy biurem rachunkowym a klientem przebiega szybko i sprawnie.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie OC o rozszerzonej wartości
 • odbiór dokumentów od klienta na terenie całej Polski
 • elastyczną umowę na czas nieokreślony
 • doświadczoną kadrę licencjonowanych księgowych

Jeżeli jednak Klient preferuje samodzielnie dokonać procesu rejestracji spółki ma taką możliwość. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. trybie S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego.

Procedurę rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy (tzw. S24) umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski o założenie spółki z o.o. w trybie S24 są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

W przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być wkład niepieniężny (aport), rejestracji dokonujemy wykorzystując tradycyjną ścieżkę tj. podpisanie aktu notarialnego.

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Zalety Spółki zakładanej metodą tradycyjną.

Możliwość zapewnienia silniejszej ochrony spółki jak i wspólników przed konkurencyjną działalnością pozostałych wspólników. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zabraniają wspólnikom, którzy nie są członkami zarządu, prowadzenia konkurencyjnej działalności do spółki. Pewne postanowienia odnośnie zakazu działalności konkurencyjnej można zawrzeć w tzw. umowie wspólników, której zawarcie nie jest konieczne do założenia spółki. Możliwość modyfikacji umowy spółki pozwala na wprowadzenie zastrzeżenia, które chroni spółkę i wspólników przed działalnością konkurencyjną innego wspólnika. Takim przykładem może być zapis w umowie spółki pozwalający na przymusowe umorzenie udziałów wspólnika, który prowadziłby konkurencyjną działalność wobec spółki. Powyższe skutkowałoby natychmiastowym wykluczeniem wspólnika ze spółki i tym samym pozbawieniem prawa nie tylko decydowania na zgromadzeniu wspólników o jej funkcjonowaniu, lecz także prawa do informacji o jej działalności.

Możliwość ochrony wspólników mniejszościowych (posiadających mniej niż 50 % udziałów).

 • umowa spółki może przewidywać, że wspólnik posiadający określony procent udziałów jest uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników i przedstawienia określonego porządku obrad,
 • zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zmiana umowy spółki wymaga większości 2/3 głosów, a zatem jest możliwa wbrew woli pozostałej 1/3 głosów. Istnieje zatem możliwość wprowadzenia w umowie spółki np. jednomyślności w tej kwestii,
 • można rozszerzyć katalog czynności, które wymagają zgody zgromadzenia wspólników, co ogranicza w pewien sposób kompetencję zarządu,
 • można przewidzieć quorum wymagane dla ważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • istnieje możliwość ograniczenia w zakresie prawa odwoływania członków zarządu reprezentujących interesy wspólników mniejszościowych,
 • możliwość wprowadzenia zasady, że określone osoby są uprawnione do powołania członka zarządu, nawet wtedy, gdy są wspólnikami mniejszościowymi,

Możliwość uwzględnienia specyficznej roli wspólnika w spółce – może to mieć znaczenie w sytuacji, gdy część wspólników w większym wymiarze świadczy pracę na rzecz spółki, która nie może być wkładem, lub wspólnik uzyskał udziały ze względu na specyficzne świadczenia, które mógłby spełniać na rzecz spółki.

 • możliwość uprzywilejowania określonych udziałów co do dywidendy np. w przypadku, gdy wspólnik świadczy pracę w większym wymiarze na rzecz spółki, a wspólnicy nie chcą z nim zawierać umowy o pracę lub innej cywilnoprawnej,
 • możliwość nałożenia na wspólnika specjalnych obowiązków np. w postaci świadczeń na rzecz spółki, co np. mogło być warunkiem jego przyjęcia jako wspólnika i co może być szczególnie istotne dla funkcjonowania spółki,
 • możliwość uprzywilejowania udziałów co do głosu np. w sytuacji, gdy wspólnicy chcą posiadać jednakową liczbę udziałów, a obecność i działalność jednego z nich ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania spółki.

Kapitalizacja spółki.

 • możliwość przewidzenia w umowie spółki podwyższenia kapitału zakładowego przy udziale dotychczasowych wspólników – pozwala to na podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki,
 • możliwość przewidzenia dopłat do udziałów, gdy wspólnicy nie chcą podwyższać kapitału zakładowego, a jednocześnie ich celem jest zapewnienie finansowania spółki w przyszłości.
 • Wiarygodność spółki i bezpieczeństwo obrotu.
 • Umowa takiej spółki jest sporządzona przez notariusza, co gwarantuje nie tylko weryfikację tożsamości osób podpisujących umowę spółki, lecz także brak wad oświadczeń woli (np. notariusz odmówi dokonania czynności, gdy stwierdzi, że umowę podpisuje osoba chora psychicznie, która nie zdaje sobie sprawy z tego jaka czynność prawna jest dokonywana), znajomość języka polskiego lub udział tłumacza przysięgłego w przypadku umowy zawieranej przez obcokrajowców.

Niektórzy kontrahenci zawierając umowę proszą o przedstawienie umowy spółki, która ma postać w tym przypadku aktu notarialnego. Jeśli chodzi o spółki rejestrowane przez Internet umowa spółki to zwykły wydruk. W przypadku rejestracji spółki przez Internet nie są wymagane bezpieczne podpisy elektroniczne weryfikowane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, co może skutkować tym, że umowa spółki została podpisana przez osobę podszywającą się pod kogoś innego.

Zalety spółki zawieranej przez Internet

Szybkość rejestracji – spółka jest rejestrowana nawet w ciągu 1 dnia, czas wymagany na rejestrację spółki metodą tradycyjną waha się najczęściej od 7 do kilkunastu dni,
Koszty rejestracji są niższe niż w przypadku spółki tworzonej metodą tradycyjną,
Nie trzeba umawiać się na wizytę u notariusza.
Większość osób i tak nie korzysta nigdy z postanowień zawartych w umowie zakładanej przy udziale notariusza,
Umowa zawierana przy udziale notariusza, gdy jest zbyt skomplikowana stwarza dla wspólników niegodności przy jej stosowaniu i może powodować wadliwość czynności podjętych w dobrej wierze, nawet przy zgodzie wszystkich wspólników, jeśli nie zachowano jakiegoś wymagania formalnego,
Dokapitalizowanie spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego lub dopłaty nie jest wygodne do stosowania w praktyce. Najwygodniejsza jest pożyczka wspólnika, która nie wymaga szczególnej formy, nie jest związana z podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie trzeba jej nigdzie zgłaszać, a może być zastosowana również w stosunku do spółki zakładanej przez Internet,
Duża liczba umów zawieranych przy udziale notariusza to tak naprawdę przepisywanie przepisów kodeksu spółek handlowych, które znajdują i tak zastosowanie, nawet gdy nie są wprost wpisane do umowy spółki. Do prawidłowego działania spółki wystarczają zazwyczaj postanowienia umowy spółki rejestrowanej przez Internet (tzw. S24),
Dla większości kontrahentów nie ma znaczenia czy spółka została zawarta przy udziale notariusza czy przez Internet w formie elektronicznej, zatem nie ma po co komplikować sobie życia i płacić za akt notarialny,
Gdy wspólnicy potrzebują dokumentu umowy spółki to nie muszą udawać się do notariusza, umawiać się, czekać i płacić za wypisy, wystarczy wejść do Internetu i ściągnąć ze swojego konta tekst umowy spółki, który stanowi dokument i jest honorowany także przez banki i inne instytucje.